De CO2 indicator knippert 3x rood. De bedoelde modus knippert 3x. De originele modus wordt daarna continu getoond Print Friendly and PDF